STATUT

Związku Zawodowego

Marynarzy i Rybaków

Kontraktowych

(tekst jednolity)

po wprowadzeniu zmian uchwalonych

przez

II Nadzwyczajny Kongres

ZZMiRK

w dniu 6 sierpnia 2005 r.

Szczecin, 06 sierpnia 2005 r.

 

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne:

 

1. Związek Zawodowy Marynarzy i Rybaków Kontraktowych, zwany dalej Związkiem jest organizacją dobrowolną, niezależną i samorządną. Związek powołany jest do reprezentowania, obrony praw i interesów zawodowych oraz socjalnych swoich członków. Związek kieruje się zasadami określonymi w Konstytucji RP, ustawach i konwencjach międzynarodowych, ratyfikowanych przez RP. Związek w swej działalności jest niezależny od organów administracji państwowej i organów samorządu terytorialnego oraz od innych organizacji i nie podlega ich nadzorowi i kontroli.

2. Nazwa związku w wersji angielskojęzycznej brzmi: Seamen’s and Fishermen’s Trade Union

3.   Polskojęzyczna i angielskojęzyczna nazwa oraz wzory odznak zewnętrznych podlegają ochronie prawnej

 

2

Siedzibą Związku jest miasto Szczecin. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz przebywające poza jej obszarami statki i obiekty, na których zatrudnieni są jego członkowie.

 

3

 

Związek jest ogólnokrajowym związkiem zawodowym. Związek może przystępować do krajowych i międzynarodowych zrzeszeń i organizacji związkowych oraz współpracować z innymi organizacjami, na podstawie uchwały podjętej przez Zarząd Związku

 

 4

 

1.     Związek posiada osobowość prawną, może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania przewidziane przepisami prawa.

 

2.     Osobowość prawną posiadają Międzyzakładowe Organizacje Związkowe funkcjonujące w ramach związku

 

 5

 

Związek działa przez organy określone w Statucie. Związek może prowadzić własną działalność wydawniczo- informacyjną i może posiadać własny organ prasowy a działalność ta będzie prowadzona zgodnie z wymogami ustawy prawo prasowe.

 

 Rozdział II

 

Cele i zadania Związku

 

 6

 

Celem Związku jest:

 

1)     obrona praw i interesów swoich członków i ich rodzin, w zakresie warunków pracy, wynagrodzenia za pracę, innych świadczeń na rzecz pracowników oraz warunków socjalno- bytowych i kulturalnych

2)     ochrona godności zawodów reprezentowanych przez członków oraz podnoszenie ich autorytetu w społeczeństwie

3)     oddziaływanie na politykę państwa i pracodawców, dla zabezpieczenia interesów członków związku

 

 

 7

 

Związek realizuje swoje cele, korzystając z wszelkich uprawnień związków zawodowych, określonych w ustawie o związkach zawodowych, innych ustawach i przepisach oraz konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy, a w szczególności przez:

 

1.     opiniowanie projektów aktów prawnych i decyzji dotyczących zatrudnienia i wynagrodzenia za pracę, świadczeń socjalnych, warunków pracy, ochrony zdrowia i ubezpieczeń.

2.     zgodne z przepisami prawa inicjowanie, negocjowanie, zawieranie i wypowiadanie układów zbiorowych pracy, systemów wynagradzania i innych porozumień oraz umów dotyczących praw i obowiązków pracowniczych, a także nadzorowanie ich przestrzegania.

3.     Zajmowanie, w odniesieniu do członków związku, stanowisk we wszystkich indywidualnych sprawach pracowniczych

4.     udzielanie pomocy prawnej członkom związku według zasad określonych przez Prezydium Związku, podejmowanie na ich wniosek interwencji oraz występowanie w ich imieniu i na ich wniosek, przed sądami i innymi organami w sprawach wynikających ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych i uprawnień związkowych.

5.     Nawiązywanie kontaktów i rozwijanie współpracy krajowej i międzynarodowej z organizacjami i zrzeszeniami związkowymi.

6.     Zgodne z prawem działanie na rzecz rozwiązywania sporów zbiorowych i korzystanie z prawa do organizowania strajków oraz innych form protestu.

7.     Prowadzenie działalności gospodarczej- zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8.     powoływanie fundacji

9.     przeciwdziałanie bezrobociu

10. udzielanie członkom pomocy finansowej, według zasad określonych przez Prezydium Związku

 

 Rozdział III

Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki

 

 8

 

1.     Członkiem Związku może zostać każdy pracownik zatrudniony w gospodarce morskiej lub w branżach związanych z gospodarką morską. Członkiem związku może zostać także osoba posiadająca kwalifikacje do wykonywania takiej pracy. W szczególności członkami związku mogą zostać osoby pracujące  w systemie kontraktowym

2.     Członkiem Związku może być również osoba czasowo pozostająca bez pracy lub bezrobotna, o ile prawa członkowskie nabyła w okresie zatrudnienia.

3.     Prezydium Związku może określić inne niż wymienione w ust. 2 przypadku utrzymania statusu członka Związku dotyczące osób, które nabyły prawa członkowskie w okresie zatrudnienia.

4.     Przyjęcie na członka Związku następuje po złożeniu pisemnej deklaracji opatrzonej własnoręcznym podpisem i zobowiązaniem do opłacania składek związkowych, decyzją Prezydium Związku

 

 9

 

1. Do okresów członkostwa w Związku zalicza się okresy:

         a) wcześniejszej przynależności do innych organizacji związkowych,    jeżeli przerwa w przynależności związkowej trwała nie dłużej niż 3 miesiące,

         b) odbywania służby wojskowej, jeżeli przed powołaniem do służby    wojskowej zainteresowany był członkiem związku,

         c) czasowego pozostawania bez pracy, pod warunkiem opłacania składek

         d) przynależności związkowej, uznanej przez Związek

2.Decyzje w przypadkach szczególnych, dotyczących zaliczenia stażu związkowego, podejmuje Prezydium Związku

 

 10

 

1.   Członek Związku ma prawo:

a) uczestniczyć w pracach Związku,

b)występować z wnioskami i postulatami do właściwych organów Związku w sprawach będących w kompetencjach Związku i oceniać działalność władz Związku na zasadach określonych w Statucie

c)uczestniczyć we wszystkich posiedzeniach organów Związku rozpatrujących sprawę dotyczącą osobiście jego osoby

d)korzystać z obrony swych praw i interesów pracowniczych przez Związek,

e) korzystać z pomocy materialnej, socjalnej i prawnej Związku, w sposób zgodny z zasadami określonymi w Związku

f) być na bieżąco i na żądanie informowanym o działaniach Związku

 

 2.   Każdy członek Związku ma bierne i czynne prawo wyborcze w wyborach do organów Związku, na zasadach określonych w ordynacji wyborczej

 

 

 11

Członek Związku ma obowiązek:

 

1.     przestrzegać postanowień Statutu Związku, wydanych na jego podstawie Regulaminów oraz uchwał organów Związku

2.     Uczestniczyć w pracach Związku

3.     Terminowo opłacać składkę członkowską

 

 

 12 

 

Ustanie członkostwa w Związku następuje przez:

1.   Wystąpienie- na podstawie pisemnego oświadczenia woli, opatrzonego własnoręcznym podpisem, z dniem otrzymania oświadczenia przez Związek. Wystąpienie nie ma wpływu na zobowiązania wobec związku, w tym związane ze stosunkiem członkowstwa w czasie jego trwania.

2.   Wykluczenie:

a)     W przypadku nie przestrzegania Statutu lub decyzji władz Związku

b)    Nie opłacania lub nieterminowego opłacania składek członkowskich

c)     Działania na szkodę Związku

 

3.   Zgon, utratę praw obywatelskich lub ograniczenie zdolności do czynności prawnych.

 

 13

         1. Karami są:

 

a)     upomnienie

b)    zawieszenie w prawach członka na okres od 3 miesięcy do 2 lat

c)     wykluczenie ze Związku

 

2. Decyzję o ukaraniu członka podejmuje Prezydium Związku, po umożliwieniu wypowiedzenia się zainteresowanego

3. Od decyzji o ukaraniu przysługuje w ciągu 30 dni od jej doręczenia na piśmie wraz z uzasadnieniem prawo odwołania się do Kongresu

 

 Rozdział IV

Zasady Organizacyjne Związku i jego organy

 

 

 14

 

1.       Związek jest ogólnokrajową organizacją związkową, może tworzyć oddziały, zakładowe organizacje związkowe, międzyzakładowe organizacje związkowe, biura i agendy, określając ich cel i zakres działania.

2.   Związek posiada osobowość prawną oraz wszelkie kompetencje i uprawnienia organizacji związkowej wynikającej z ustawy o związkach zawodowych i innych przepisów prawa.

3.   Uchwały i decyzje organów Związku są ważne, jeżeli głosowało za ich przyjęciem więcej niż połowa obecnych na posiedzeniu.

4.   Wybory do organów Związku są tajne i skuteczne, jeśli kandydat uzyska 50%25  %2B 1 ważnie oddanych głosów a głosy ważne oddało więcej niż połowa członków uprawnionych do głosowania. Ilość kandydatów w wyborach nie może podlegać ograniczeniu.

5.   Odwołanie z funkcji pełnionej z wyboru następuje w trybie, w jakim dokonano wyboru.

6.   Uchwały dotyczące zmian w statucie i rozwiązania Związku podejmowane są w sposób jawny, przez co najmniej 2/3 uczestniczących w obradach Kongresu

 

Organy Związku

 

 15

1.     Organami Związku są:

a) Kongres

b) Zarząd Związku

c) Prezydium Związku

d) Komisja Rewizyjna

2.     Do reprezentowania i składania oświadczeń woli Związku uprawnieni są dwaj członkowie Prezydium Związku działający łącznie, w tym Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Związku.

3.     Kadencja władz Związku trwa 4 lata

4.     Członkami władz Związku mogą być wyłącznie członkowie Związku. W razie utraty praw członkowskich mandat wygasa

 

Kongres

 

 16

1.     Kongres jest najwyższą władzą związku

2.     Do kompetencji Kongresu należy w szczególności:

a) uchwalanie statutu i zmian w statucie

b)uchwalanie programu i głównych kierunków działania Związku na każdą kadencję,

c) Wybór przewodniczącego Związku i Zastępcy Przewodniczącego

d) Wybór i określenie ilości członków Komisji Rewizyjnej i członków Zarządu wybieranych przez Kongres

e) przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej Związku i udzielanie im absolutorium

f) podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Związku

g) rozpatrywanie odwołań od decyzji organów Związku

3.     1)Kongres jest ważny, jeśli uczestniczy w nim co najmniej połowa       wybranych delegatów na Kongres – w pierwszym terminie

        2)Niezależnie od ilości obecnych wybranych delegatów – w drugim     terminie

 

Zarząd Związku

 

 

 17

 

1.     Zarząd Związku jest władza Związku w okresie między Kongresami i posiada wszelkie jego kompetencje, poza uchwalaniem zmian w statucie i podejmowaniu decyzji o rozwiązaniu Związku

2.     Zarząd składa się z Przewodniczącego, Zastępcy przewodniczącego, członków zarządu wybieranych przez Zebranie Ogólne oraz członków Zarządu delegowanych po jednym przez każdą Międzyzakładową Organizację Związkową

3.     Zarząd kieruje bieżącą działalnością Związku, a w szczególności:

a) realizuje uchwały Kongresu

b) Zwołuje Kongres

c) Podejmuje decyzje o przynależności do krajowych i międzynarodowych zrzeszeń i organizacji związkowych

d) uchwala budżet Związku i zatwierdza bilans Związku

e) ustala ilościowy skład Prezydium związku i powołuje ze swego składu, na wniosek Przewodniczącego, członków Prezydium, nadzoruje pracę Prezydium i zatwierdza sprawozdania

f) uchwala wysokość składek członkowskich i zasady ich opłacania

g) powołuje i rozwiązuje oddziały Związku, zakładowe i międzyzakładowe organizacje związkowe

h) ustala wysokość świadczeń finansowych, udzielanych przez Związek,

i) uchwala regulaminy w sprawach zastrzeżonych do swoich kompetencji

j) wybiera Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego w wypadku wygaśnięcia mandatu wybranego przez Kongres

k) ustala zasady i wysokość wynagrodzeń dla etatowych pracowników Związku

l) organizuje różne formy protestu z ogłoszeniem strajku włącznie

m) tworzy własny Fundusz Strajkowy, określając zasady jego zasilania i wykorzystania

n) może podejmować decyzje o wykorzystywaniu środków Funduszu Strajkowego Związku na inne wydatki, związane ze statutową działalnością Związku

 

4.     Zarząd  Związku zbiera się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż dwa razy w roku

 

Prezydium Związku

 

 

 18

1.     Prezydium jest organem wykonawczym Związku, którego zakres działania określa Zarząd

2.     Prezydium kieruje pracami Związku, podejmuje decyzje we wszelkich sprawach, z wyłączeniem zastrzeżonych w Statucie dla Zarządu.

3.     W skład Prezydium wchodzi Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego oraz członkowie Prezydium wybrani przez Zarząd

4.     W pracach Prezydium udział biorą na prawach członków prezydium- przewodniczący doraźnych komisji problemowych Związku

5.     Prezydium zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

6.     Prezydium w szczególności:

 

         a) przyznaje zasiłki oraz udziela pomocy finansowej członkom Związku, według zasad i trybu wypłaty świadczeń dla członków Związku, określonych przez Zarząd

 

         b) może powoływać komisje problemowe

 

         c) może tworzyć regulaminy w sprawach będących w jego kompetencji

 

         d)przedstawia Zarządowi, każdorazowo na jego posiedzeniu, sprawozdanie ze swej działalności

 

         e) ustala wynagrodzenia pracownikom technicznym Związku

 

         f) zarządza majątkiem Związku

 

         g) prowadzi negocjacje i zawiera układy zbiorowe pracy (lub równoważne umowy) z krajowymi i zagranicznymi podmiotami gospodarczymi

 

         h) sprawuje kontrolę nad bieżącymi kontaktami międzynarodowymi Związku

 

         i) kieruje postępowaniem w sporach zbiorowych, strajkach i akcjach protestacyjnych

 

         j) może podejmować decyzje o zasilaniu Funduszu Strajkowego Związku

 

Komisja Rewizyjna Związku

 

 19

 

 1.     Komisja Rewizyjna jest niezawisłym organem kontrolnym Związku.

 

 2.     W skład Komisji Rewizyjnej Związku nie mogą wchodzić członkowie innych organów Związku

 

 3.     Komisja wybiera ze swego składu przewodniczącego i zastępcę Komisji, którzy kierują jej pracą

 

 4.     Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy do roku.

 

5.     Posiedzenia Komisji są zwoływane przez Przewodniczącego Komisji, jak również na wniosek Zarządu lub Prezydium Związku, Oddziału Związku lub 1/3 członków Komisji w terminie 14 dni od złożenia wniosku

 

6.     Komisja może powoływać spośród siebie zespoły kontrolne w składzie nie mniejszym niż 2 osoby

 

7.     Do kompetencji Komisji należy:

 

a) kontrola gospodarki finansowej i majątkowej Związku

 

b) opiniowanie projektów budżetowych i projektów bilansów Związku,

 

c)kontrola realizacji uchwał i przestrzegania Statutu oraz regulaminów tworzonych na jego podstawie

 

d) składanie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi i Prezydium  Związku

 

 

 

8.     Komisja Rewizyjna przedkłada Kongresowi i Zarządowi Związku sprawozdania z wyników kontroli oraz uwagi i wnioski z nich wynikające.

 

 

 

 

 

Oddziały Związku

 

 

 

 

 20

 

 

 

1.     Oddział jest strukturą terytorialną Związku obejmującą zasięgiem działania obszar jednego lub kilku województw.

 

2.     Oddział Związku realizuje wszelkie sprawy, zgodnie z przyznanymi kompetencjami przez Zarząd Związku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział V

 

 

 

Majątek Związku

 

 

 

 

 21

 

 

 

Majątek Związku:

 

1.       Majątek Związku powstaje ze składek oraz dotacji, subwencji, zapisów i darowizn i innej działalności, zgodnej ze Statutem Związku

 

2.       Związek może prowadzić, zgodnie z przepisami prawa działalność gospodarczą

 

3.       Majątek Związku może także powstawać z dochodów z działalności gospodarczej

 

4.       Majątek Związku stanowią prawa, własności, nieruchomości, ruchomości, udziały, środki finansowe i papiery wartościowe

 

5.       Majątek Związku służy prowadzeniu działalności statutowej Związku na rzecz i w imieniu jego członków

 

6.       W razie likwidacji struktur Związku posiadających osobowość prawną ich majątek i zobowiązania stają się majątkiem i zobowiązaniami Związku

 

 

 

 

 

Postanowienia końcowe

 

 

 

 

 

Rozdział VI

 

 

 

 

 22

 

 

 

 

 

1.   odznakami zewnętrznymi Związku mogą być:

 

a) sztandar Związku,

 

b) znak Związku

 

2.   Rodzaje i wzory odznak wymienionych w ust. 1  pkt a) i b ) zatwierdza Zarząd Związku

 

3.   Prezydium Związku posługuje się okrągłą pieczęcią z napisem w otoku:

 

“ Związek Zawodowy Marynarzy i Rybaków Kontraktowych” a wewnątrz pieczęci “Prezydium Związku- Szczecin”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 23

 

 

 

Interpretacja postanowień Statutu, jak również rozstrzyganie w sprawach nie objętych Statutem, należy do Zarządu Związku

 

 

 

 

 

 

 24

 

 

 

Kierownikiem Związku, jako zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy, jest Przewodniczący Związku

 

 

 

 

 

 

 25

 

 

 

1.   Kongres jest uprawniony do rozwiązania Związku oraz określenia zasad i trybu jego likwidacji i podjęcia uchwały w sprawie przeznaczenia majątku Związku.

 

2.   Uchwała o rozwiązaniu Związku oraz zmian w Statucie jest ważna, jeżeli głosuje za jej przyjęciem co najmniej 2/3 uczestniczących w obradach Kongresu członków Związku

 

3.   Czynności związane z likwidacja związku dokonuje Komisja Likwidacyjna, powołana przez Kongres. Z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych sporządza się sprawozdanie, które składa się we właściwym Sądzie

 

 

 

 

 

 

 26

 

 

 

 

 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym, z mocą obowiązującą od daty uchwalenia